Anketa

Páči sa Vám naša stránka ?

áno veľmi (134)
91%

môže byť (6)
4%

nepáčia sa mi (7)
5%

Celkový počet hlasov: 147

Aktivity

Brigády na zbrojnici

29.11.2017 21:09
Členovia DHZ Kolačno priebežne počas roka pracujú na rekonštrukcii vnútorných priestorov budovy  zbrojnice . Spolu odpracovali okolo 500 brigádnických hodín . Bývalá noclaháreň , ktorú  využívalo SAD sa zmení na šatňu pre mužstvo určené na zásahy . Pribudne tu miestnosť s...

Námetové cvičenie Klátová Nová Ves

17.07.2017 21:11
20. júna sa uskutočnilo v obci Klátová Nová Ves v lokalite Vrchhora taktické cvičenie , ktoré malo za úlohu preveriť techniku a schopnosti hasičov pri zdolávaní požiarov v horšie prístupnom teréne , ako aj súčinnosť riadiaceho štábu a dobrovoľných jednotiek s veliteľom zásahu . Bolo potrebné...

Umiestnenia na súťažiach 2016

01.12.2016 12:11
V roku 2016 bola  naša účasť na pohárových súťažiach v rámci Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja menšia , ako minulý rok . Nechýbali sme ani na súťaži družstiev okr. Partizánske , kde sme skončili na 3 mieste v kategórii muži . Celkovo sme získali za celú sezónu osem umiestnení...

Odborná príprava veliteľ 2016

28.11.2016 20:00
Okresné riaditeľstvo HaZZ Partizánske uskutočnilo v dňoch 25.- 27.11. vo svojich priestoroch Cyklickú prípravu a špecializovanú prípravu veliteľov DHZO. Naši 2 členovia (Beliansky L. , Chalmovský P.) absolvovali  odbornú špecializovanú prípravu veliteľov , pre získanie osvedčenia na...

Odborná príprava 9/2015

15.12.2015 00:00
V mesiaci september 12 našich členov absolvovalo základnú odbornú prípravu členov hasičských jednotiek , podľa § 11 ods. 12 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov . Školenie s odborným výkladom pre nás zabezpečil Florian s.r.o , Martin .  www.florian.sk/

Umiestnenia na pohárových súťažiach v r. 2015

07.12.2015 14:44
V r. 2015 sme absolvovali množstvo súťaží , na ktorých sme reprezentovali našu obec . Na niektorých nám umiestnenie ušlo o pár stotín , čo len dokazuje aké sú družstvá vyrovnané a nevyhráva sa ľahko.  Naša bilancia : 1 miesto - 4 krát                ...

Okresná hasičská súťaž Veľké Kršteňany 2015

07.06.2015 14:26
Okresné kolo usporiadalo DHZ vo Veľkých Kršteňanoch pri príležitosti 90 rokov založenia zboru a toto významne jubileum si pripomenuli v sobotu, 30.5.2015, kedy sa pod záštitou OÚ a predsedu DHZ uskutočnili previerky pripravenosti družstiev na ihrisku TJ. Proti tejto príležitosti nás poctili svojou...

Okresná hasičská súťaž 2014 - Skačany

10.06.2014 16:38
Aj v roku 2014 sa konala okr. hasičská súťaž , tentokrát v obci Skačany . Reprezentovali nás  dve družstvá , družstvo mužov a dorastu . Muži sa umiestnili na 5. mieste a dorast na 3. mieste . Pri odovzdávaní cien nášmu dobrovoľnému zboru poďakoval riaditel HaZZ Partizánske...

Stavanie mája 2014

07.05.2014 16:54
Medzi každoročné tradície v našej obci patrí stavanie mája . Tento rok túto akciu pripravil OcÚ v spolupráci s nami . O tú správnu  náladu sa starali naši muzikanti hasiči , v zložení : M. Korec , Ľ . Janikovič , J. Beliansky a samozrejme p. starostka so svojou fľaštičkou pálenky rozžiarila...

Okresná hasičská súťaž 2013 - Veľké Uherce

10.06.2013 15:58
Dňa 18.5.2013 sa vo Veľkých Uherciach konala okr. hasičská súťaž , pri príležitosti 140 výročia DHZ Veľké Uherce . Počasie našťastie bolo priaznivé a kto sa prišiel pozrieť určite neľutoval . Bolo sa veru načo pozerať . Vodné útoky , štafety , ukážky profesionálov , ale i dobrovoľníkov , so...

Lesný požiar na vrchu Šípok

04.05.2012 14:40
Dňa 3.5. 2012 tesne po polnoci bol spozorovaný lesný požiar na vrchu Šípok . Na zásah boli vyslaný príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Partizánskom, príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Prievidzi a členovia dobrovoľného  hasičského zboru Kolačno. ...

Súťaž 2011 Chynorany

29.05.2011 00:00
Previerka pripravenosti - súťaž ! Previerka pripravenosti , je vlastne overenie  toho , ako sú dhztky pripravené , po technickej stránke , čo sa týka techniky a výstroja , na prípadnú likvidáciu požiaru  v teréne . Povedzme si na rovinu , koľké dhztky by boli so svojimi strojmi...

Vystúpenie hudobnej skupiny DRIŠĽAK

14.05.2010 22:42
   Vystúpenie  skupiny Drišľak , malo veľa pozitívnych ohlasov , všetci čo prišli , odchádzali s úsmevom na tvárach a to si myslím , že bolo to , o čo nám išlo . Ďakujeme všetkým , ktorý sa prišli zabaviť a zároveň nás podporiť .  Návštevou nás poctila i starostka obce p. Ing....

Súťaž dhz 2010 okr. Partizánske

02.05.2010 23:32
Dňa 23.05.2010 sa konala v obci Veľké Kršteňany v priestoroch futbalového štadióna , previerka pripravenosti dhz okr. Partizánske . Výsledky muži :  1....

Návšteva ministra vnútra SR Róberta Kaliňáka na Kolačne .

27.03.2010 20:34
      Dnes nás poctil návštevou minister vnútra SR Robert Kaliňák a na radosť nás dobrovoľných hasičou , nám odovzdal do užívania  novší model hasiacej cisterny Liaz 101 cas 25 , ktorý nahradí náš starší typ Liaz 706 RT . K tomuto peknému daru nám ešte prisľúbil...

Poďakovanie

Touto cestou chcem poďakovať našemu členovi a poslancovi obecného zastupiteľstva v Kolačne p. Ing. Petríkovi Jozefovi , za nesmiernu pomoc pri generálke nášho auta liaz 101 cas 25 , ale i za ochotu pomáhať pri prípravach na súťaže a zapomoc pri rôznych akciách . V mene celého výboru ešte raz ďakujem .

Poďakovanie patrí aj p. starostke Ing. Petríkovej Lýdii a obecnému zastupiteľstvu za nové rovnošaty , ktoré nám zakúpili . Ďakujeme !

Preventívne protipožiarne previerky 2014

Členovia DHZ Kolačno dňa 13.12. 2014 vykonali protipožiarne  preventívne  prehliadky a to v 271 objektoch v obci Kolačno. 

Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol podľa §-u 23 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených v tomto zákone.Pri prehliadkach sa kontroluje predovšetkým suterén domu, pivnice, povaly, garáže a ďalšie priestory s rizikom vzniku požiaru. Prehliadky slúžia predovšetkým prevencii proti vzniku požiarov a ich účelom je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiarov.

:o(

Požiar skládky

29.06.2017 13:54
28.6.2017 o 17:10 hod. bol operačným strediskom KR HaZZ Trenčín ohlásený veliteľovi DHZ Kolačno požiar štiepky pri obci Nadlice . K zásahu vyrazila jednotka v počte 1+4 na vozidle CAS K25 L101 . Po  príchode na miesto požiaru , tento...

Výjazd jednotky

22.01.2017 22:27
  Dňa 22.01.2017 o 05:01 h bola operačným strediskom TN jednotka DHZ Kolačno vyslaná na zásah  k požiaru RD . Po príchode bola na mieste jednotka HaZZ Partizánske , ktorá kontrolovala dohárajúci komín . Po skontrolovaní a potvrdení...

Požiar chaty

25.04.2014 21:57
Dňa 23.04.2014 v čase o 0:40 hod bol náš zbor povolaný na pomoc pri zásahu horiacej chaty v časti Ondrášová . Hazz Partizánske nemalo dostatok síl , lebo väčšina techniky z Partizánskeho a Bánoviec n/Bebravou likvidovala rozsiahly požiar v...

Horiaci komín

26.03.2014 22:33
Dňa 25.03.2014 o 19:30 h sme boli privolaní k horiacemu komínu na RD v Kolačne . Zásahu sa zúčastnili štyria členovia dobrovoľného hasičského zboru . Po obhliadke miesta veliteľ určil postup hasenia , kropenie okolia komína a postupné ochladzovanie...

Požiar RD

06.05.2012 22:15
Dňa 18. januára o 03:29 hod. bol na linku tiesňového volania ohlásený požiar podkrovia a strechy novostavby rodinného domu v obci Kolačno – časť Hábrová, okres Partizánske. Na zásah boli postupne vyslaní piati príslušníci Hasičského a záchranného...

Výročné schôdze

Výročná 2018

29.11.2017 21:02
Výročná členská schôdza sa v r. 2018 konala 11.2. (nedeľa) , o 15:00 h. v malej spoločenskej miestnosti OcÚ .          ...

Výročná 2017

26.12.2016 13:38
Výročná členská schôdza DHZ Kolačno sa konala 15.1.2017  v malej spoločenskej miestnosti  obecného úradu so začiatkom o 15:00...

Výročná 2016

10.03.2016 09:53
Výročná členská schôdza sa konala dňa 6.3.2016 o 16:00 hod. v malej spoločenskej miestnosti na OcÚ Kolačno .  Schôdze sa zúčastnilo 34...

Výročná 2015

03.02.2015 20:28
Výročná členská schôdza sa konala dňa 28.2.2015 . Výročnej schôdze sa zúčastnilo 43 členov DHZ Kolačno . Pozvanie prijal aj riaditeľ HaZZ okr....

Výročná 2014

25.03.2014 13:30
Výročná členská schôdza DHZ Kolačno sa konala dňa 16.3.2014 (nedeľa) so začiatkom o 16:00 hod. na obecnom úrade , v malej spoločenskej miestnosti...

Výročná 2013

24.02.2013 00:00
Dňa 24.02.2013 sa o 15:00 hod. v zasadačke obecného úradu uskutočnila výročná členská schôdza DHZ Kolačno . Účasť členov bola na požadovanej...

výročná 2012

12.02.2012 21:47
   Dňa 4.2.2012  ( sobota ) o 17.30 hod. sa  v zasadačke kult. domu v Kolačne  konala členská výročná schôdza, na...

Výročná 2010

27.03.2010 00:00
Na výročnej členskej schôdzy bola účasť pomerne vysoká a návštevou nás poctil aj starší inšpektor DPO Ing. Čepko Štefan. Schôdzu viedla tajomníčka...

http//cms.dhz-kolacno.meu.zoznam.sk/