Výročná 2019

15.11.2018 03:33

Výročná členská schôdza sa konala 3.2.2019 o 16:00 h. v malej spoločenskej 

miestnosti OcÚ.

Program VČS členov DHZ Kolačno

 

1.     Otvorenie , privítanie hostí , členov a schválenie programu rokovania VČS

2.     Voľba  návrhovej komisie

3.     Správa o činnosti DHZ za uplynulé obdobie

4.     Správa o hospodárení za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019

5.     Správa revíznej komisie

6.     Prijatie nových členov DHZ

7.     Voľba nového člena výboru a zmena funkcie vo výbore

8.     Plán hlavných úloh DHZ na ďalšie obdobie

9.     Diskusia

10.   Uznesenie

11.   Záver

 

Schôdze sa zúčastnilo 39 členov . Pozvanie prijali za DPO SR okr. Partizánske tajomníčka Úzv Monika Štefkovičová a predseda ÚzV Jozef Báboľ . Za okr. riaditeľstvo HaZZ Partizánske major Mgr. Péčová Soňa, ktorá je zároveň členkou našej organizácie a za OcÚ p. starostka Ing.Petríková Lýdia . Schôdzu viedla tajomníčka Katarína Hívešová. Do návrhovej komisie boli zvolený : predseda Ing. Petrík Jozef a členovia: Pastierik Ján , Duchovič Miroslav. Správu o činnosti predniesol predseda Josef Čangel, ako aj plán hlavných úloh na r. 2019. So správou o hospodárení a návrhom rozpočtu na r. 2019 prítomných oboznámila pokladníčka Anna Belianska. Informáciu revíznej komisie podala Jana Buláková. Boli prijatí dvaja nový členovia: Ing. Král Michal , Duchovič Marko. Do výboru bol zvolený Chalmovský Peter , ktorý nahradil Náhlovskú Magdalénu, ktorá odstúpila pre nedostatok voľného času. Vo výbore bola zmena vo funkcii referent mládeže kde Duchoviča Miroslava nahradil Belianský Lukáš. V rámci diskusie boli odovzdané vyznamenania za príkladnú prácu a stužky za vernosť . Nezabudlo sa ani na jubilantov, ktorým sme odovzdali sklenené trofeja s poďakovaním. Všetky body programu boli naplnené a body na schválenie jednohlasne schválené.

 

Vyznamenania:

1.     Lukáš Belianský – príkl. práca

2.     Peter Chalmovský – príkl. práca

Jubilanti :

1.     Pavel  Marko  – 60 r.

2.     Ľuboš Preťo  – 50 r.

3.     Július Preťo  – 80 r.

4.     Katarína Pastieriková  – 40 r.

 

Stužka za vernosť:

1.     Anna Belianska  - 10 r.

2.     Helena Duchovičová – 10 r.

3.     Alena Maxová – 10 r.

4.     Ing. Lýdia Petríková – 10 r.

5.     Dušan Belis – 30 r. (neprítomný)

6.     Ladislav Janikovič – 40 r. (neprítomný)

7.     Stanislav Kmeť – 60 r.

8.      Anton Zaťko – 70 r. (neprítomný)

Pamätná medaila 100 r. vzniku Československa:

Duchovič Miroslav 

 Beliansky Jozef

Duchovič Stanislav

Belianska Marta 

Foltánová Gabriela 

Kluková Mária

Preťo Štefan

Petrík Jozef

Čangel Josef

Pastierik Ján


 

                      Plán hlavných úloh DHZ Kolačno na rok 2019

 

1.     Udržiavanie výstroje a výzbroje DHZ

2.     Údržba požiarnej zbrojnice a udržiavanie čistoty jej okolia

3.    Odborná príprava členov

4.     Požiarno-preventívne prehliadky obytných domov a budov  obecného  

        úradu v Kolačne

5.     Stráženie hrobu Pána Ježiša v čase veľkonočných sviatkov

6.     Usporiadať - Ďeň otvorených dverí.

7.     Účasť na pohárových súťažiach a na okresnom kole

8.     Organizovanie  súťaže - 4 ročníka  o putovný pohár starostky obce

9.     Spolupráca s HaZZ  okr. Partizánske

10.   Práca s mládežou  

11.   Spoluúčasť  na  kultúrno-spoločenských akciách a  spolupráca s obecným  

        úradom  Kolačno

 

Uznesenie TU:  uznesenie VČS Kolačno 3.2.2019.pdf (387721)

 

Foto k článku TU: 

 www.zonerama.com/Dobrovolnyhasicskyzbor-kolacno/Album/5251122

 

Ďakujeme všetkým prítomným za účasť.


http//cms.dhz-kolacno.meu.zoznam.sk/