Výročná 2018

29.11.2017 21:02

Výročná členská schôdza sa v r. 2018 konala 11.2. (nedeľa) , o 15:00 h. v malej spoločenskej miestnosti OcÚ .

 

                       Program VČS členov DHZ Kolačno

 

1.     Otvorenie , privítanie hostí , členov a schválenie programu rokovania VČS

2.     Voľba  návrhovej komisie

3.     Správa o činnosti DHZ za uplynulé obdobie

4.     Správa o hospodárení za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018

5.     Správa revíznej komisie

6.     Voľba nových členov výboru a informácia o prijatí nových členov

7.     Plán hlavných úloh DHZ na ďalšie obdobie

8.     Diskusia

9.     Uznesenie

10.    Záver 

 

Schôdze sa zúčastnilo 43 členov . Pozvanie prijali ako delegát DPO okr. Partizánske a zároveň aj za okr. riaditeľstvo HaZZ Partizánske major Mgr. Péčová Soňa a za OcÚ p. starostka Ing.Petríková Lýdia . Všetky body programu boli naplnené a body na schválenie jednohlasne schválené . Boli predstavené aj nové členky : Čangelová Laura , Čangelová Ivana , Maxová Tatiana , Belianská Patrícia , Kučerková Eva , Ožvoldíková Petra , Hívešová Katarína , Ing. Škvareninová Patrícia , Pastieriková Katarína .

Do výboru boli navrhnutí a schválení členovia : Ing. Škvareninová Patrícia do funkcie - preventivár , Hívešová Katarína do fnkcie - tajomník  a ako členovia - Solík Jakub , Belianský Lukáš .

V rámci diskusie boli odovzdané ocenenia členom za príkladnú prácu a zásluhy . Pripomenuli sme si aj jubilantov pri výročiach narodenia a odovzdali sme im sklenenú trofej s poďakovaním za ich prácu :

 

Vyznamenania v r. 2018 za (r. 2017) :

1.       Ľudevít Janikovič  - plaketa

2.       Ladislav Janikovič – zásluhy

3.       Pavol Marko - zásluhy

4.       Ľuboš Preťo – príkl. práca

5.       Nora Preťová – príkl. práca

6.       Milan Duchovič – príkl. práca

7.       Miroslav Duchovič st. – príkl. práca

8.       Anton Grznár – príkl. práca

9.       Jakub Solík – príkl. práca

Jubilanti :

1.       Gabriela Foltánová 70 r. (5.1.2018)

2.       Marta Belianska 70 r.

3.       Emília Tomová 60 r.

4.       Eva Chudíková 60 r.

5.       Ján Pastierik 70 r. (29.1.2018)

6.       Stanislav Duchovič 70 r.

7.       Eduard Volf 70 r.

                

                     Plán hlavných úloh DHZ Kolačno na rok 2018

1.      Udržiavanie výstroje a výzbroje DHZ

2.      Údržba požiarnej zbrojnice a udržiavanie čistoty jej okolia

3.      Dokončiť rekonštrukciu vnútorných priestorov zbrojnice a začať s výstavbou novej garáže , ako aj so zateplením budovy

4.     Odborná príprava členov

5.      Požiarno-preventívne prehliadky obytných domov a budov  obecného  úradu v Kolačne

6.      Stráženie hrobu Pána Ježiša v čase veľkonočných sviatkov

7.     Účasť na pohárových súťažiach a na okresnom kole

8.      Zorganizovanie  súťaže 3 ročníka  o putovný pohár starostky obce

9.      Spolupráca s HaZZ  okr. Partizánske

10.    Práca s mládežou  

11     Spoluúčasť  na  kultúrno-spoločenských akciách a  spolupráca s obecným  úradom  Kolačno 

 

Všetkým zúčastneným patrí poďakovanie.

Foto z výročnej TU :  www.zonerama.com/Dobrovolnyhasicskyzbor-kolacno/Album/4105907


http//cms.dhz-kolacno.meu.zoznam.sk/