Výročná 2017

26.12.2016 13:38
Výročná členská schôdza DHZ Kolačno sa konala 15.1.2017  v malej spoločenskej miestnosti 
obecného úradu so začiatkom o 15:00 hod. 
Účasť členov v počte 34 bola uspokujujúca . Pozvanie prijali ako delegát DPO okr. Partizánske 
a zároveň aj za okr. riaditeľstvo HaZZ Partizánske major Mgr. Péčová Soňa 
a za OcÚ p. starostka Ing.Petríková Lýdia . 
Na úvod boli prítomní oboznámení s nasledovným programom VČS : 
1.     Otvorenie , privítanie hostí , členov a schválenie programu rokovania VČS
2.     Voľba  návrhovej komisie
3.     Správa o činnosti DHZ za uplynulé obdobie
4.     Správa o hospodárení za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017
5.     Voľba výboru DHZ a delegáta s hlasom rozhodujúcim na okresné valné zhromaždenie 
         delegátov DHZ
6.     Prijatie nových členov
7.     Plán hlavných úloh DHZ na ďalšie obdobie
8.     Zvýšenie členského príspevku na sumu  3,- €    
9.     Diskusia
10.  Návrh uznesenia
11.  Ukončenie
Všetky body boli prerokované , schválené , alebo vzaté na vedomie . Novým členom sa stal Patrik Gajdoš . Delegátom s hlasom rozhodujúcim na okr. valné zhromaždenie bol schválený Čangel Josef . Zvýšenie členského príspevku na sumu 3 € bolo jednohlasne odsúhlasené . Ďalej boli prítomní oboznámení s prípravami osláv 95 výročia a s tým spojenej okr. hasičskej súťaže , ktorú u nás  usporiadame .
V rámci diskusie sme odovzdali medailu za príkladnú prácu členom : Belianska Anna , Maxová Alena , Buláková Jana , Duchovičová Helena , Bobok Karol , Kluková Mária . Medailu za zásluhy : Janikovič Ladislav (nebol prítomný) . Stužku za vernosť 40 r. - Král Gašpar ( nebol prítomný) . Krásneho jbilea 85 r. sa dožila Švecová Františka , ktorej bola odovzdaná kytica a sklenená trofej ako poďakovanie za dlhoročnú prácu .
 
Plán hlavných úloh na r. 2017 :

1.      Udržiavanie výstroje a výzbroje DHZ

2.      Údržba požiarnej zbrojnice a udržiavanie čistoty jej okolia

3.      Dokončiť rekonštrukciu miestnosti v budove zbrojnice

4.     Odborná príprava členov

5.      Požiarno-preventívne prehliadky obytných domov a budov  obecného  úradu v Kolačne

6.      Stráženie hrobu Pána Ježiša v čase veľkonočných sviatkov

7.     Organizácia  okresného  kola previerok  pripravenosti  požiarnych  družstiev okr. 

         Partizánske v spojení s oslavami  95 výročia  založenia DHZ v obci

8.     Účasť na pohárových súťažiach a na okresnom kole

9.      Zorganizovanie  súťaže 2 ročníka  o putovný pohár starostky obce

10.    Spolupráca s HaZZ  okr. Partizánske

11.    Práca s mládežou  

12.    Spoluúčasť na  kultúrno-spoločenských akciách a  spolupráca s obecným úradom Kolačno

    Všetkým zúčastneným členom ďakujeme .

 


http//cms.dhz-kolacno.meu.zoznam.sk/