Náš tím

Čangel Josef

Predseda DHZ

Telefón: +421908707521

Email:   josefcangel@gmail.com

 

   

Chalmovský Peter

Veliteľ 

Telefón: +421915703976

Belianská Natália

Tajomník

Telefón: +421907728247

Belianska Anna

Pokladník 

 

Ing. Petrík Jozef

Strojník

Telefón : +421918777288

Belianský Lukáš

Referent mládeže

 

Ing. Solíková Patrícia

Referent prevencie

Duchovičová Helena

Predseda revíznej komisie

Maxová Alena , Buláková Jana

Členovia revíznej komisie

Informácie o Dobrovoľných hasičských zboroch

 

DHZ je základnou organizačnou jednotkou organizačnej štruktúry DPO SR. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. DHZ napomáha vytvárať pre dobrovoľnú hasičskú jednotku v súčinnosti s orgánmi obce a právnickej osoby personálne, organizačné, technické a materiálne podmienky. Z poverenia orgánov obce alebo právnickej osoby plní úlohy dobrovoľného hasičského zboru obce (ďalej len DHZO), prípadne funkciu DHZ (dobrovoľný hasičský zbor) právnickej osoby. Pokiaľ DHZ toto poverenie má, riadi sa vo svojej činnosti zákonnými ustanoveniami o požiarnej ochrane.

Zloženie výboru DHZ:

  • Predseda
  • Podpredseda - veliteľ
  • Podpredseda - prevencie
  • Tajomník
  • Pokladník
  • Organizačný referent
  • Referent mládeže
  • Strojník
  • Materiálovo-technický referent
  • Revizor

   Stanovy DPO SR

 

stanovyDPOSR2018.pdf (5456095)


http//cms.dhz-kolacno.meu.zoznam.sk/