História DHZ Kolačno

14.01.2017 17:35

História hasičstva v Kolačne sa začína písať v roku

1922. V roku 1929 mal zbor 16 členov a v roku

1932 už 24. Do roku 1934 sa nezachovali informácie

o činnosti a jeho funkcionároch. V roku 1932 sa oficiálne

začala cvičiť poradovka a členovia zboru sa učili ako hasiť

požiare.

V roku 1934 sa jeho veliteľom stal učiteľ Gejza Bócz, podveliteľom

Štefan Káľ, tajomníkom Pavol Beroš, hospodárom

Ján Duchovič a strojníkmi Štefan a Jozef Čangel. Zakúpila sa

motorová striekačka PS 4, ktorej krstným otcom bol statkár

Thonet, ktorý daroval na kúpu 500 Kčs. Práve s ňou sa dobrovoľníci

podieľali na likvidácii požiaru Bojnického zámku.

Dodnes je PS 4 (Flader) plne funkčná, vďaka  skúseným

strojníkom . V roku 1946 je vymenovaný za veliteľa  požiarneho sboru

učiteľ Cyril Filip .

V rokoch 1952 – 1960 bol v čele výboru František Švec .

V roku 1953 dobrovoľníci postúpili do krajského

kola v súťaži družstiev v Nitre . Umiestnili sa na 2. mieste  so strojom

Flader a v zložení František Švec , Karol Duchovič , Július Marko ,

Jozef  Beliansky , Anton Zaťko , Anton Beliansky  . Veliteľom sboru je t. č.

Ján Čangel .

Od r. 1955 začína cvičiť družstvo dorastu a víťazia viac rokov za sebou .

V roku 1958 sa zakúpila výkonnejšia striekačka PS 8, ktorá je

 dodnes plne funkčná.

V rokoch 1961- 1971 funkciu predsedu striedavo  zastávali Ján Beliansky a 

Karol Duchovič .

V roku 1971 bol zvolený výbor v zložení : predseda - Jozef Duchovič ,

referent prevencie – Karol Duchovič , veliteľ – Štefan Preťo , tajomník –

Ján Švec , pokladník – Pavel Vlčko , org. referent – Anton Preťo ,

referent pre mládež – Ján Gašparovič ,  kultúrny ref. – Stanislav Čangel ,

strojník – Miroslav Čangel . V revíznej komisii boli Ján Čangel a Anton Súlovský .

V tom istom roku sa začala výstavba požiarnej zbrojnice v rámci

akcie „Z“. Do používania bola slávnostne odovzdaná 14. októbra

1973.  V tomto roku sa mení aj zloženie výboru . Veliteľom sa stal Mikuláš Korec ,

ref. prevencie Ján Pastierik , kult. ref.  Anton Zaťko , revízna komisia -

 Jozef Fábry a Anton Súlovský . V tomto období sa začína práca s mládežou – žiakmi .

Táto práca mala svoje ovocie a mladí požiarnici v zložení Meleg Viktor , Dzian Pavel ,

Korec Milan , Beliansky Rudolf , Duchovič Michal , Čangel Milan , Gendiar Rudolf  

víťazia v okresnom i krajskom kole a postupujú do ústredného kola  , ktoré sa

 konalo v Tatrách .

O rok neskôr  t.j. v r. 1974 zbor  získal od VPÚ Partizánske vozidlo

Praga RN s PS 8.  V tomto roku  sa predsedom stáva Ľudovít Janikovič  a výbor

doplnia  Róbert Petrík , Eva Vačková , Emília Kráľová , Stanislav Kmeť .

Dňa 28. júna 1979 postihla obec povodeň, s

ktorou bojovalo 27 požiarnikov a dve PS 8.  

V r. 1982 má organizácia 94 členov , z toho 23 žien . v tom istom roku sa  družstvá

požiarnikov zúčastnili súťaže požiarnych družstiev v Brodzanoch , kde dorastenci

obsadili 2 miesto , ženy 2 miesto a muži ( zásahová jednotka )  3 miesto .

V 80. až 90. rokoch aktivita vo výbore stagnovala , ale vďaka aktívnym členom 

( Ing. Petrík Jozef , Pastierik Ján , Kmeť Stanislav , Preťo Július ,Preťo Štefan ,

Preťo Rastislav , Janikovič Ladislav , Korec Mikuláš , Kaločay  Ján , Súlovský Anton )

neprestala  s činnosťou a zbor dostal Tatru 805 a novú striekačku PS

12, s ktorou sa v súčasnosti zúčastňujeme rôznych súťaží. PS

12 prešla generálkou v roku 2003 a v roku 2014 okrem motora

aj kompletným repasom, takže je plne funkčná pre zásah

v teréne. Od r. 2003 stál v čele zboru ako predseda Stanislav Čangel .

 Funkciu veliteľa zastával Pastierik Ján , tajomník -  Stanislav Duchovič , 

pokladník - Josef Čangel , Preventivár - Pavol Marko , strojník - Stanislav Kmeť , 

členovia výboru - Július Preťo , Belianska Anna , Buláková Jana , Maxová Alena , 

Duchovičová Helena , Bobok Karol , Gznár Anton .

V roku 2013 sa stal novým predsedom Čangel Josef a zmenil sa aj výbor DHZ .

Ako veliteľ vo funkcii pokračoval Pastierik Ján , tajomníkom sa stal Anton Grznár ,

pokladníkom Anna Belianska , preventivárom Pavol Marko , strojníkom 

Ing. Jozef Petrík , referentom  pre mládež Miroslav Duchovič , členov výboru 

tvorili - Magdaléna Náhlovská , Buláková Jana , Maxová Alena , Duchovičová 

Helena , Duchovič Milan .

 

 

V decembri 2014 nám pribudli dva kusy PS 12 aj s

prívesnými vozíkmi, ktoré  daroval HBP a.s. Prievidza. V

súčasnosti máme vo vlastníctve automobil Liaz 101 CAS 25.

 

V súčastnej dobe sa pravidelne zúčastňujú na okresnej súťaži hasičských

družstiev s družstvom mužov i dorastu

a rokoch 2013 až 2017 sa umiestnili : (2013 -Dorast 2. miesto; 2014 - Dorast 3. miesto ,

2015 - Dorast 2. Miesto , 2016 – Muži 3 miesto , 2017 - Muži 2 miesto , novovzniknuté 

družstvo Žien 1 miesto a posup na kraské kolo ). V spomínaných rokoch na rôznych

pohárových súťažiach obsadili 1. miesto celkovo deväťkrát,

2. miesto sedemkrát a 3. miesto takisto osemkrát .

 

V rámci prevencie a boja s požiarmi má zbor vyškolených 12 členov  , vykonáva

preventívne prehliadky budov a spolupodieľa sa na likvidácii požiarov.

V r. 2012 zasahoval pri požiari na vrchu Šípok a pri požiari RD v Kolačne ,

 v r. 2014 pri požiari chaty v osade Ondrášová a pri horiacom komíne rodinného 

domu .

 

Organizácia má dnes 66 členov - 20

žien, 46 mužov a z toho 5 čestných členov.

V rámci plošného rozmiestnenia hasičských

jednotiek pre okres Partizánske je

DHZ Kolačno zaradené do kategórie „B“.

Technika: Automobil Liaz 101 CAS 25,

čerpadlo PS 12 (3 kusy) + vozíky, PS 8 (1

kus), plávajúce čerpadlo Honda, historická

striekačka Flader z roku 1934.

 

 


http//cms.dhz-kolacno.meu.zoznam.sk/