Kategória B

06.11.2018 03:30

Hasičská jednotka určená na podporu zboru – diaľková doprava vody pomocou cisternovej automobilovej striekačky, tvorenie hadicového vedenia, tylové zabezpečenie hasičských jednotiek a vykonávanie jednoduchých likvidačných prác.

Úlohy:

a) vykonanie samostatného zásahu pri menších požiaroch v exteriéri a prírodnom prostredí,

b) uskutočnenie zásahu spoločne so zborom pri vnútornom alebo vonkajšom požiari objektov alebo pri požiari v prírodnom prostredí, napríklad striedanie príslušníkov, zásobovanie vodou a podobne,

c) zasahovanie pri nežiaducich udalostiach, napríklad veterné a snehové kalamity, povodne a podobne.

Požiadavky na akcieschopnosť hasičskej jednotky:

a) absolvovanie základnej prípravy členov všetkými členmi hasičskej jednotky podľa § 16 ods. 4, absolvovanie špecializovanej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti na funkcie veliteľ hasičskej jednotky, veliteľ družstva a technik špecialista odbornej služby alebo ďalšie odborné spôsobilosti podľa § 18 24,

b) zdravotná spôsobilosť všetkých členov hasičskej jednotky, psychologická spôsobilosť na vybrané činnosti, napríklad vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy,1)

c) vybavenie členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami na základe hodnotenia zdravotných rizík a kategorizácie prác,

d) dodržiavanie počtov a funkčného zloženia členov hasičskej jednotky,

e) dodržiavanie vybavenia hasičskej jednotky hasičskou technikou,

f) vybavenie hasičskej techniky vozidlovou rádiostanicou a určeným počtom prenosných rádiostaníc,

g) od vyžiadania pomoci operačným strediskom sa musí do dvoch hodín dostaviť na hasičskú zbrojnicu do pohotovosti družstvo 1 + 3; čas výjazdu v pohotovosti je do desiatich minút,

h) od vyžiadania pomoci operačným strediskom sa musí do troch hodín dostaviť do hasičskej zbrojnice 66 % členov hasičskej jednotky.

Materiálno-technické zabezpečenie jednotky:

Vnútorná organizácia hasičskej jednotky

Odporúčaný celkový početný stav členov OHZ

8+1

Minimálny počet členov OHZ v pohotovosti  pre výjazd

1+3

Funkčné určenie členov hasičskej jednotky 1)

Veliteľ jednotky

1

Veliteľ družstva/technik špecialista odbornej služby

 

Technik strojník

2

Starší hasič

 

Hasič

6

Hasičská technika 2)

Dopravný automobil s motorovou striekačkou 3)

1a)

Cisternová automobilová striekačka 3)

 

Prenosná motorová striekačka/plávajúca motorová striekačka 4)

1

Prenosný odsávač dymu / pretlakový ventilátor 4)

 

Prenosná osvetľovacia stanica 4)

 

Vecné prostriedky 5)

Nasávacia hadica  (v celkovej dĺžke 10 m, môže byť z viac ks )

1

Nasávací kôš

1

Záchytné lano

1

Ventilové lano

1

Hydrantový nadstavec

1

Kľúč k podzemnému hydrantu

1

Kľúč k nadzemnému hydrantu

1

Ejektor

1

Zberač

1

Hadicový prechod  (B 75 / spojka nasávacej hadice)

1

Hadicový prechod  B 75 / C 52

3

Hadicový prechod  C 52 / D 25

2

Tlaková hadica B 75 / 20 m

15

Tlaková hadica B 75 / 5 m

2

Tlaková hadica C 52 / 20 m

8

Tlaková hadica D 25 / 20 m

6

Rozdeľovač 2xC52/1xB75

1

Rozdeľovač 2xD25/1xC52

b)

Pretlakový ventil

1

Prúdnica B 75

1

Prúdnica C 52 s uzáverom

2

Prúdnica C 52 clonová

2

Prúdnica C 52 kombinovaná

b)

Nadstavec pre strednú penu na prúdnicu C 52 kombinovanú

b)

Nadstavec pre ťažkú penu na prúdnicu C 52 kombinovanú

b)

Prúdnica D 25

b)

Prenosný primiešavač na penidlo so savičkou

b)

Prúdnica na strednú penu

b)

Prúdnica na ťažkú penu

b)

Primiešavač na suché zmáčadlo

b)

Prejazdový mostík

2

Objímky na hadice B 75

5

Objímky na hadice C 52

5

Hákový rebrík

1b)

Nastavovací rebrík 4-dielny

1b)

Vysúvací rebrík

b)

Záchranné lano

1

Viazak na hadice

4

Trhací hák

1

Sekera hasičská

1

Krompáč

1

Lopata

4

Metla

2

Píla rámová (bruchačka)

1

Vedro plechové

3

Hasiaci vak

b)

Hasiaci prístroj práškový (min. 5 kg)

b)

Hasiaci prístroj CO2 (min. 5 kg)

b)

Penidlo 6%  v kanistroch 25 l

b)

Prostriedky spojovacej služby

Vozidlová rádiostanica

b)

Prenosná rádiostanica

b)

Mobilný telefón

b)

Prostriedky protiplynovej  služby

Autonómny dýchací prístroj s ochrannou maskou

b)

Náhradné zásobníky na stlačený vzduch

b)

Prostriedky hasičskej záchrannej služby

Variabilný ručný vyslobodzovací nástroj

b)

Ručné páčidlo

b)

Rezač bezpečnostných pásov

b)

Motorová reťazová píla

b)

Lanový navijak s nezávislým pohonom

b)

Tesniaci tmel

b)

Nádoba na zachytenie ropných látok

b)

Sorbčný had hydrofóbny

b)

Súprava jednoduchého ručného náradia

b)

Sypký sorbent (kg)

10 b)

Rezač svorníkov

b)

Prostriedky povodňovej záchrannej služby

Záchranné koleso / záchranný pás

b)

Vrhačka s plávajúcim lanom

b)

Kalové čerpadlo elektrické s príslušenstvom

b)

Kalové čerpadlo na spaľovací motor s príslušenstvom

b)

Záchranná vesta

1

Osobné ochranné pracovné prostriedky a výstroj 6)

Jednovrstvový zásahový odev (nohavice, kabát)

d)

Viacvrstvový zásahový odev (nohavice, kabát)

b)

Hasičská prilba s chráničom tváre a nátylníkom

d)

Zásahová obuv

e)

Zásahové rukavice (pár)

d)

Hasičský opasok

d)

Ochranná nomexová kukla

e) f)

Respirátor jednorazový

10

Hasičská sekerka so závesníkom

 b)

Rukavice jednorazové (pár)

20

Čižmy gumové (pár)

1

Čižmy gumové bedrové (rybárky) / nohavicové (pár/kus)

b)

Funkčné (termo) prádlo

e) f)

Ručné svietidlo

d)

Pracovný odev (nohavice, blúza)

e)

Pracovná bunda zimná

e) f)

Pracovné rukavice (pár)

d)

Pracovný plášť do dažďa /pončo

d)

Pracovná obuv (pár)

e)

Vysvetlivky:

a)   Dopravný automobil s motorovou striekačkou môže byť nahradený cisternovou automobilovou striekačkou

b)   Hasičská jednotka DHZO je vybavená hasičskou technikou iba v odôvodnených prípadoch v závislosti od požiarnobezpečnostnej charakteristicky zásahového obvodu.

c)  Hasičská jednotka DHZO je vybavená hasičskou technikou v závislosti od miestnych podmienok pričom zriaďovateľ volí minimálne jeden z alternatívnych prvkov označených c1)až cx).

d)   Vybavuje sa každý člen hasičského družstva DHZO.

e)   Vybavuje sa každý člen DHZO.

f)   Člen DHZO je vybavený osobným ochranným pracovným prostriedkom v závislosti od určenia   v katalógu rizík zriaďovateľa DHZO


http//cms.dhz-kolacno.meu.zoznam.sk/